Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare

Aplikim për Vërtetim çertifikatë familjare
PërshkrimiLëshimi i Vërtetimit të çertifikatës familjare, kur personi ka nevojë ta paraqesë pranë autoritetet të huaja për përdorim. Janë të dhënat e gjendjes civile të trungut familjar.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;
2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;(p.sh.kopje te certifikates familjare, apo te huaj)

3) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria-6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU