Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti

Aplikim për Vërtetim konsullor Identiteti
PërshkrimiLëshimi i Vërtetimit konsullor të Identitetit, kur personi ende nuk ka një dokument zyrtar
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet apo certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj
2) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3) Aplikuesi njoftohet që duhet të paraqesë foton për të marrë vërtetimin (sipas verifikimit)

4)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria-6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
ShënimeKonsullor Identiteti lëshohet me foto
Kur identifikohet qytetari i dërgohet me postë dokumenti
Kur nuk identifikohet qytetari paraqitet në Konsullatë apo Ambasadë për të tërhequr dokumentin
Kur është fëmijë, duhet të paraqitet fëmija, i shoqëruar me të paktën njërin prind për të tërhequr dokumentin
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU