SHËRBIMI KONSULLOR ONLINE

Kjo platformë ofron procedurat e automatizuara dhe dixhitalizimin e të gjitha shërbimeve konsullore TË NDERUAR QYTETARË, duke klikuar mbi secilin nga shërbimet konsullore të listuara më poshtë, Ju keni mundësi të informoheni mbi procedurat e çdo shërbimi konsullor, dokumentet e nevojshme, si dhe përcaktimin e afateve kohore dhe kostot përkatëse. Gjithashtu, në fund të çdo përshkrimi të shërbimeve konsullore më poshtë do të gjeni butonin “KLIKO KËTU”, e cila Ju mundëson aplikimin direkt online për shërbimin e kërkuar.

1. APLIKIM PËR ASISTENCË

0101-Asistencë e Përgjithshme

0102-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Humbur

0103-Asistencë për Shtetasit Shqiptar të Ndaluar ose të Burgosur

2. APLIKIM PËR FITIMIN, RIFITIMIN DHE LËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

0203-Rifitim Shtetësie

0204-Lënie Shtetësie

3. APLIKIM PËR PASAPORTË DHE KARTË IDENTITETI

Pranë Përfaqësive Diplomatike dhe Konsullore sa vijon:

  • Ambasadat e Republikës së Shqipërisë: Athinë; Romë; Londër, Bruksel, Stokholm, Berlin, Paris 

  • Konsullatat e Përgjithshme: Selanik, Milano, Bari, Mynih, Stamboll / Zyra Konsullore: Nju Jork

4. APLIKIM PËR LEJE KALIMI (LAISSEZ PASSER)

04-Leje Kalimi 0401-Leje Transport Trupi

5. APLIKIM PËR AKTE TË GJENDJES CIVILE

0501-Regjistrim fëmije

0502-Çertifikatë Lindje

0503-Regjistrim Martese

0504-Çertifikatë Martese

0505-Regjistrim Vdekje

0506-Çertifikatë Vdekje

0507-Çertifikatë Familjare

0508-Lidhje Martese me shqiptar

0509-Lidhje Martese me të huaj

0510-Leje Martese (Nulla Osta Matrimonio)

Shënim: * Këto Çertifikata lëshohen vetëm në Përfaqësitë Diplomatike dhe Konsullore të RSH-së të akredituara në Itali.

6. APLIKIM PËR AKTE NOTERIALE

0601-Prokurë e Posaçme

0602-Autentifikim nënshkrimi

0603-Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)

0604-Deklaratë noteriale

0605-Procesverbal

0607- Deklaratë (të ndryshme)

7 - VËRTETIME

0701-Vërtetim Konsullor mbi të Dhënat e Sakta

0702-Vërtetim Konsullor Identiteti

0703-Vërtetim Çertifikatë Martese

0704-Vërtetim Konsullor (të ndryshëm)

0705-Vërtetim Konsullor mbi të dhënat personale

0706-Vërtetim Çertifikatë Lindje

0707-Vërtetim Çertifikatë Familjare

0708-Njëhsim me Origjinalin

0709-Vërtetim mbi Verifikimin e Lejes së Drejtimit (për Denoncim ose Konvertim)

0710-Vërtetim mbi Verifikimin e Gjendjes Gjyqësore (Dëshmi Penaliteti)

0711-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Humbjen e dokumenteve

0712-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Vjedhjen e dokumenteve

0713-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Dëmtimin e dokumenteve

0714-Vërtetim mbi Vetë Deklarimin për Bllokimin e dokumenteve

8. APLIKIM PËR PËRKTHIME

08-Vërtetim Përkthimi

9. APLIKIM PËR LEGALIZIME

09-Legalizim i dokumenteve të huaja

10. APLIKIM PËR VIZË