Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)Aplikim për Ekstrakt dokumenti (Dublikatë)
PërshkrimiLëshimi në kërkesë të interesuarve i ekstrakteve të dokumenteve origjinale, të lëshuara nga vetë përfaqësia diplomatike apo konsullore ose nga autoritetet shqiptare
Dokumentacioni i nevojshëm 1)Një dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike
2) Dokumenti origjinal, i vlefshëm dhe i lëshuar nga autoriteti përgjegjës

3) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur në Përfaqësi

4) dërgimi ekstark dokumenti (dublikatë) me postë

Tarifa e
shërbimit
20 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -Lëshimi bëhet në momentin që paraqitet i interesuari.
5 ditë
ShënimeNë rastet kur konsulli nuk është i bindur për vërtetësinë e dokumenteve të paraqitura nga shtetasi, ai kryen procedurat e verifikimit të tyre nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme ose Institucioneve të vendit ku është lëshuar dokumenti;
Në vendet që nuk ka Ambasadë apo Konsullatë shqiptare, të interesuarit i drejtohen noterëve vendas;
Për t’u njohur nga autoritetet në Shqipëri vërtetimet e noterëve vendas, duhet të legalizohen ose apostilohen.
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU