Aplikim për Përkthim DokumentiAplikim për Përkthim Dokumenti
PërshkrimiPërkthimi i dokumenteve dhe akteve të tjera zyrtare nga gjuha shqipe në gjuhën e vendit pritës, ose në një gjuhë tjetër dhe nga gjuha e vendit pritës ose nga një gjuhë tjetër në gjuhën shqipe
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;
2) Dokumenti që do të legalizohet;

3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari

4) Legalizim i dokumentit pasi është bindur që është i rregullt;

Tarifa e
shërbimit
10 euro faqja ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria afat 5 ditë
ShënimePërkthimet e dokumenteve nga punonjësi konsullor janë të barazvlefshme me ato të një përkthyesi të regjistruar tek një noter në Republikën e Shqipërisë dhe për pasojë nuk kanë nevojë të noterizohen.
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU