Informacion mbi Procedurat e Delistimit te personave dhe entiteteve te perfshire ne listat e sanksioneve nderkombetareNë zbatim të Nenit 25 pika 4/1 e Ligjit Nr.157/2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit” i ndryshuar, si dhe Ligjit Nr.72/2019 “Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, informojmë se procedurat për dërgimin e kërkesave për heqje nga lista nga subjektet/personat e listuar në zbatim të dispozitave të këtij ligji, drejtuar strukturave përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, gjenden në adresën e internetit të OKB, si më poshtë: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests

Për sa më sipër, ftohen të gjithë personat e interesuar që të ndjekin procedurat dhe format e parashikuara si më sipër.

Në rast paqartësish apo pyetjesh mund të kontaktoni në adresën email info@mfa.gov.al dhe nr. Tel: +355 4 2364090 ext. 233 Udhëzues-Sanksionet-nderkombetare-2020