Aplikim për Çertifikatë FamiljareAPLIKIM PËR ÇERTIFIKATË FAMILJARE –PËR SHTETET: AUSTRI, BULLGARI, ÇEKI, HUNGARI, KOSOVË, KROACI, JAPONI, MAL I ZI, RUMANI, SLLOVAKI, ZVICËR, TURQI
Përshkrimi Kërkesa për pajisje me Certifikatë Familjare nga ana e shtetasve shqiptare rezident shqiptare rezident në Austri, Bullgari, Çeki, Hungari, Kosovë, Kroaci, Japoni, Mal i Zi, Rumani, Sllovaki, Zvicër, Turqi
Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti shqiptare)
- Kartë identiteti e shtetit rezident, ku shënohet vendbanimi ose certifikatë rezidence lëshuar nga komuna ose deklaratë personale për vendbanimin e lëshuar nga komuna, ose kopje kontrate banimi,e vlefshme jo më pak se 12 muaj (e noterizuar)
Hapat
e procedurës
- Identifikohuni në portalin e-Albania
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për certifikatë familjare ”
- Klikoni butonin "Përdor"
- Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues
- Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko"
- Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për asistencën që kërkohet. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment)
- Ndiqni procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë
- Me anë të e-mail-it do të njoftoheni për përfundimin e aplikimit dhe dërgimin me postë
Tarifa e
shërbimit
20 euro ose shuma e barazvlefshme me monedhën vendase
Afatet e përgjigjes 3 ditë
Periudha e vlefshmëria6 muaj
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU