Aplikim për Çertifikatë Vdekje- vetëm për ItalinëAplikim për Çertifikatë Vdekje- vetëm për Italinë
PërshkrimiKërkesa për pajisje me çertifikatë vdekje nga ana e familjarëve të shtetasve shqiptare rezident në Itali
Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi për familjarin ose të afërmit që paraqesin kërkesën,
Kartë identiteti italiane, ku shënohet vendbanimi për familjarin ose të afërmit që paraqesin kërkesën
Ose Çertifikatë rezidence, lëshuar nga komuna italiane
Ose Deklaratë personale për vendbanimin, e lëshuar nga komuna
Ose Kopje kontrate banimi e vlefshme jo më pak se 12 muaj, e noterizuar
Dokument provues për kujdestarin apo përfaqësuesin ligjor
Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online
2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë;

3) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë

4) Aplikuesi njoftohet me email për përfundimin e aplikimit dhe që i është dërguar me postë
Tarifa e
shërbimit
20 euro
Afatet e përgjigjes5 ditë
Periudha e vlefshmëria 6 muaj
ShënimeNëse paraqitet kujdestari ose përfaqësuesi ligjor (kërkohet dokumenti provues)
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU