Aplikim për Regjistrim MarteseAplikim për Regjistrim Martese
Përshkrimi Regjistrimi i martesave të lidhura në vendin pritës, kur të paktën një nga bashkëshortët është shtetas shqiptar
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Akti i martesës, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile;
2) Përkthimi i aktit të martesës, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile;

3) Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi e bashkëshortëve;

Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online
2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë

3) Verifikimi i rregullshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor
Tarifa e
shërbimit
Falas
Afatet e përgjigjes 3 muaj
Shënime Përkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve)
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU