Aplikim për Regjistrim VdekjeAplikim për Regjistrim Vdekje
PërshkrimiRegjistrimi i akteve të vdekjes dhe përcjellja e tyre për ndryshime të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Akti i vdekjes, lëshuar nga autoritetet e huaja, i legalizuar ose pajisur me vulë apostile;
2) Përkthimi i aktit, i legalizuar ose i pajisur me vulë apostile;

3) Dokumente identifikues për të afërmit që paraqesin aktin, nëse paraqitet nga të afërmit;

4) Dokumente identifikues për agjensinë funerale, që paraqet aktin dhe letrën autorizuese nga familjari
Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online
2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë;

3) Verifikimi i rregullshmërisë së dokumentacionit nga nëpunësi konsullor;
Tarifa e
shërbimit
Falas
Afatet e përgjigjes 3 muaj
ShënimePërkthimi mund të bëhet në përfaqësinë diplomatike dhe konsullore (shih përkthimi i dokumenteve)
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU