Aplikim për Vërtetim çertifikatë lindjeAplikim për Vërtetim çertifikatë lindje
PërshkrimiLëshimi i Vërtetimit të çertifikatës së lindje, kur personi ka nevojë ta paraqesë pranë autoritetet të huaja për përdorim. Janë të dhënat e gjendjes civile.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet apo fotokopje certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj
2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;

3) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për tu paraqitur ose për t’ia përcjell me postë
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria-6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMI KLIKO KETU