Aplikim për Vërtetim certifikatë MarteseAplikim për Vërtetim certifikatë Martese
PërshkrimiLëshimi i Vërtetim Çertifikatë Martese për shtetasit shqiptar që i kërkohet nga autoritetet e vendit pritës
Dokumentacioni i nevojshëm 1. Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;
2. Kopje të certifikatës familjare (nëse e disponon)

3. Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3)Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit

Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria-6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime
APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU