Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat e saktaAPLIKIM PËR VËRTETIM KONSULLOR MBI TË DHËNAT E SAKTA
PërshkrimiLëshimi i vërtetim konsullor mbi të dhënat e sakta kur kemi të bëjmë me dokumente të ndryshme që paraqesin të dhëna të ndryshme
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet me mospërputhje të dhënash, dy dokumenta (p.sh. Leje drejtimi dhe Pasaporta ose ID, ose leje qëndrimi)
2) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime

APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU