Aplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personaleAplikim për Vërtetim konsullor mbi të dhënat personale
PërshkrimiLëshimi i Vërtetimit mbi të dhënat personale, kur shtetasi shqiptar i duhet për përdorim tek autoritetet e huaja. Janë gjeneralitetet si: emër, mbiemër, atësia, amësia, gjendja civile, etj.
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokumentet apo certifikatë lindje shqiptare ose dokument apo certifikatë lindje e huaj
2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;

3) Mandat pagesa
Hapat
e procedurës
1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU