Aplikim për Vërtetime të tjera konsulloreAplikim për Vërtetime të tjera konsullore
PërshkrimiLëshimi i Vërtetim Konsullor (i ndryshëm) për kërkesa të ndryshme të qytetarëve shqiptarë, për përdorim jashtë vendit
Dokumentacioni i nevojshëm 1) Dokument identifikimi, pasaportë ose kartë identiteti biometrike;
2) Dokumente të tjera mbështetëse me të cilat të justifikojë mjaftueshëm nevojën për lëshimin e vërtetimit;

3) Mandat pagesa
Hapat e procedurës 1)Aplikimi online
2)Verifikimi online nga konsulli

3) Komunikimi i konsullit tek qytetari për përcjelljen me postë të dokumentit
Llojet e vërtetimeve Vërtetim pensioni
Vërtetim për mbiemrin para martesës

Vërtetim që janë të martuar

Vërtetim që është beqar

Vërtetim që është i ndarë

Vërtetim për datën e divorcit

Vërtetim që lejohet dy shtetësia për shtetasit shqiptar sipas ligjit shqiptar për shtetësinë

Vertetim qe jane motër e vëlla

Vërtetim që është e bija

Vërtetim që është i biri

Etj…..
Tarifa e
shërbimit
30 euro ose
Tarifa ekuivalente në monedhën vendase
Afatet e përgjigjes dhe vlefshmëria -6 muaj afati i vlefshmërisë
-afati 5 ditë
Shënime

APLIKIMPËR TË VIJUAR ME APLIKIMIN KLIKO KETU