Aplikim për Çertifikatë Martese-vetëm për ItalinëAplikim për Çertifikatë Martese-vetëm për Italinë
PërshkrimiKërkesa për pajisje me çertifikatë martese nga ana e shtetasve shqiptare rezident në Itali
Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente identifikimi, pasaportë e vlefshme udhëtimi ose letër njoftimi
Çertifikatë rezidencem, lëshuar nga komuna italiane
Ose Deklaratë personale për vendbanimin, e lëshuar nga komuna
Ose Kopje kontrate banimi e vlefshme jo më pak se 12 muaj, e noterizuar
Ose Kartë identiteti italiane, ku shënohet vendbanimi
Dokument provues për kujdestarin apo përfaqësuesin ligjor
Hapat
e procedurës
1) Aplikimi online
2) Paraqitja e dokumenteve me prezencë personale ose me postë;

3) Pas verifikimeve të nevojshme të kryer nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe qytetari ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë

4) Aplikuesi njoftohet me email për përfundimin e aplikimit dhe që i është dërguar me postë
Tarifa e
shërbimit
20 euro
Afatet e përgjigjes5 ditë
Periudha e vlefshmëria6 muaj
ShënimeNëse paraqitet kujdestari ose përfaqësuesi ligjor (kërkohet dokumenti provues).
APLIKIM PËR TË VIJUAR ME APLIKIMINKLIKO KETU